สำรองที่พัก
Bangkok : 02 713-3315,087 715-9736
Rayong : 038 638-158 Line ID :baansrykaew Fax : 02 390-2158
266 หมู่ 2 ถนน เพ-แกลง-กลํ่า ตำบลซากพง อำเถอแกลง จังหวัดระยอง
www.baansrykaew.com
www.facebook.com/baansrykaew.rayong